Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 december 2015.

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden van Vano-ICT hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. Vano-ICT: hierna te noemen Vano;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden Vano;
c. Opdracht: een overeenkomst tussen Vano en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;
d. Factuur: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging aan Vano voor het te incasseren bedrag;
e. Aanmeldformulier: het formulier waarop de gegevens, van het toetredend lid en de machtiging voor de toekomstig te incasseren bedragen, worden ingevuld;
1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.
1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door Vano zijn aanvaard.
1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en Vano zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Uitvoering van de Opdracht
2.1 Vano zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Vano zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten, genaamd voorfietskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.
2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Vano aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Vano worden verstrekt.
2.3 Vano is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4 Indien Vano en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Vano de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.
2.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart Vano voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
2.6 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan van het lidmaatschap door de klant is opgegeven.
2.7 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal Vano te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

3. Wijziging van de Opdracht
3.1 Indien Vano en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. Vano zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3.2 Tijdsinschattingen van Vano zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Klachten
4.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan Vano.

5. Betaling en annulering
5.1 Vano is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging.
5.2 Betaling anders dan door middel van de door Vano aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.
5.3 Indien Vano incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.
5.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever de voorfietskosten en een uur het geldende tarief verschuldigd.
5.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan Vano een evenredige vergoeding verschuldigd.

6. Tarieven
6.1 Alle door Vano vermelde tarieven zijn inclusief BTW.
6.2 Vano heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen.

7. Verzuim
7.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Vano niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

8. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
8.1 Vano is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van Vano. Indien en voor zover op Vano enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart Vano voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.
8.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.

9. Overmacht
9.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

10.Toepasselijk recht en geschillen
10.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.